فرودستی زنان

فرودستی زنان

نویسنده : جان استوارت‌میل

   ترجمه : نادر نوری‌زاده

اصل زبر دست بودن مردان و زير دست شدن زنان، بايد جايگزين اصل برابري کامل بين آنها گردد و ديگر نبايد اجازه داده شود که يک جنسيت امتيازي نسبت به جنسيت ديگر پيدا کند و نيز کوشش شود اين باور که زنان صلاحيت و قابليت انجام امور را ندارند از ذهن ها زدوده گردد.

من کاري را که بعهده گرفته ام، کاري سخت و طاقت فرسا مي باشد، اما تن به طاقت فرسائي کار دادن بهتر است تا اين موضوع با ابهامات و دلايل ناقص همواره ذهنم را بخود مشغول سازد. سختي اين کار به آن جهت است که تلنگر به احساسات مي زند و باورهائي که بر اساس احساسات ساخته و پرداخته شده اند را زير سئوال مي برد. در اين وضعيت اگر استدلال محکمي هم در رد آن باورها بيان شود، آن باورها مضمحل نمي شوند.

در مقابل اگر باوري که بر اساس بينش و ابزار عقل و روش بحث و گفتگو ايجاد گردد، رد کردن آن باور که باعث متزلزل شدن پايه هاي آن مي شود، آسانتر صورت مي گيرد. به عبارت ديگر موضوعاتي که با عواطف و احساسات بيان شده است و آنها در مقابل عقل و منطق شکست خورده اند، براي جبران شکست و حفظ آنچه را که از قديم بدست آورده اند، سنگرهاي تازه اي بنا مي سازند. در اينجا دلايل بسياري وجود دارد که از احساسات و عواطف براي حفظ عرف و نهادهاي سنتي، استفاده مي گردد. تعجبي ندارد که دلايل آنها در مورد موضوع زن و فرودستي آن نسبت به مرد، دلايلي سست و ضعيف است و نشانگر آن ميباشد که بربريت (barbarism ) اين جماعت از بربريت و توحش دوران اوليه چيزي کم ندارد...

از متن کتاب